અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat Post Has Invited For 188 MTS And Other Post In 2021 | indiapost.gov.in

Gujarat Post Has Invited For 188 MTS And Other Post In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 188 Post
  • Postal Assistant / Sorting Assistant :- 71 Post
  • Postman / Mail guard :- 56 Post
  • Multi Tasking Staff :- 61 Post 
Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- On 25/11/2021
For MTS :- Minimum 18 To maximum 25 years
For Other Post :- Minimum 18 To maximum 27 years
For Age Relaxation Please Referee Notification 

Application Fees :- Rs.100

Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On academic and sports Qualification.

Start Date For Apply :- 25/10/2021
Last Date For Apply :- 25/11/2021

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Offline. Applications should submit through registered post/ speed post.

Address: 
The Assistant Director (Recruitment), 
Office of the Chief Postmaster General, 
Gujarat Circle, 
Ahmedabad – 380001

Step By Step Guide For Apply This Post
(1) Go to official website  indiapost.gov.in
(2) Click On Notification

(3) Open Notification And Check Carefully You Are Eligible Or Not
(4) Download the application form 
(5) fill up the Application form Carefully
(6) Send The Filled Form through Prescribed Format
 
For Official Website :- Click Here
For Official Notification And Application Form :- Click Here 

Gujarat Post Has Invited For 188 MTS And Other Post In 2021 | indiapost.gov.in

Leave a Comment