અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Ministry Of Defense Invited For Lower Division Clerks (LDC) And More Other Post In 2018

Ministry Of Defense Are Requirement For Lower Division Clerks (LDC), Fireman, Material Assistant, MTS And More Other Post In 2017-18. For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.


Total Number Of Post :- 288 Post

Name And Number Of Post :- 

  1. Tradesman Mate Post :- 226
  2. Lower Division Clerks (LDC) Post :- 8
  3. Fireman Post :- 7
  4. Material Assistant Post :- 6 
  5. MTS Post :- 1
Education Qualification :-

Tradesman Mate , Lower Division Clerks (LDC) , Fireman , Material Assistant , MTS 

Qualification For Above All Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- 18 to 25 years Age Limit For Above All Post. For Category Vise Age Limit Please Click On More Details.

Salary For All Post :-
  1. Tradesman Mate Post Pay Scale :- Rs.18000/-
  2. Lower Division Clerks (LDC) Post Pay Scale :- Rs.19000/-
  3. Fireman Post Pay Scale :- Rs.19000/-
  4. Material Assistant Post Pay Scale :- Rs.29200/-
  5. MTS Post Pay Scale :- Rs.18000/-

How To Apply For Above Post :- For Above All Post Interested And Eligible Candidates Send Application With Necessary Documents To Below Address. This Application Reach 21 Days Of Publication Of This Requirement. 

Last Date For Application Reach :- 11/01/2018

For More Details :-  Click Here

Read More Details In Hindi Or English :-

Leave a Comment