અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

High Court of Gujarat Are Invited For The 112 Civil Judge Post in 2016

High Court of Gujarat Has Published 112 Civil Judge Post in 2016 , For More Details About High Court Civil Judge Post Like Age Limit . Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit And Application Fees Please Scroll Down And Click On Below.
Total Number Of  Post :- 112 Post { 12 Regular + 100 Ad-Hoc }

Name Of Post :- Civil Judge Post

Education Qualification :- Required Qualification Are degree In Low.

Practice Period :- Interested Candidates Are Must Be Practicing As An Advocate.

Age Limit :-  

  1. For General Category Candidates :- 35 Years
  2. For SC / ST / SEBC / Ortho. Disabled / Ex-Serviceman Candidates :- 38 Years
  3. For Staff Of Courts And Allied Department Candidates :- 40 Years       

Application Fees :-
  1. For General Category Candidates :- Rs. 500/-
  2. For SC / ST / SEBC / Ortho. Disabled / Ex-Serviceman Candidates :- Rs. 250/-
  3. For Staff Of Courts And Allied Department Candidates :- Rs. 250/-

Salary :- Rs. 27700/- To Rs. 44850/-  + Allowances

Selection Procedure :- Candidates Will Be Selected Based On Competitive Exam And Interview.

How To Apply :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website www.hc-ojas.guj.nic.in And www.gujarathighcourt.nic.in 

Important Date :-
  1. Starting Date for Online Apply :- 01/12/2016
  2. Last Date For Online Apply :- 31/12/2016 

For More Details :- Click Here

Apply Online :-
 Click Here

2 thoughts on “High Court of Gujarat Are Invited For The 112 Civil Judge Post in 2016”

Leave a Comment