અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GETCO Published List of Eligible Candidates for the Online Examination In 2017

GETCO Published List of Eligible Candidates for the Online Examination. This is List Of Eligible Candidates Based on Data Provided By Candidates During  Online Registration.  For More Details Please Scroll Down And Check Below. For Download List of Eligible Candidates for the Online Examination Click On Below.


VIDYUT SAHAYAK JUNIOR ENGINEER ELECTRICAL :- Click Here


VIDYUT SAHAYAK JUNIOR ENGINEER CIVIL :- Click Here

PLANT OPERATOR GRADE I :- Click Here


TRAINEE JUNIOR PROGRAMMER  :- Click Here

For More Details :- Click Here

Sample Paper :-
Download GETCO Sample Paper For Electrical And Civil Click on Below

Civil :- Click Here

Electrical:- Click Here

Leave a Comment